Over Ingrid Caubergh

fotos um

Sinds vele jaren geef ik met enorm veel plezier vele (geaccrediteerde) communicatie- en gedrags- en managementtrainingen/coaching aan specialisten, (huis) artsen, tandartsen, paramedici en andere hulpverleners.

Mijn trainingen kenmerken zich door afwisseling, energie, zelfreflectie en direct resultaat. De trainingen worden opgebouwd rondom de eigen casuïstiek van de deelnemers. Het fundament van de trainingen wordt gebouwd op basis van de intake (per email) die altijd aan een training vooraf gaat. Op deze manier ontstaat een training die voldoet aan de verwachtingen van de deelnemers. Daarnaast speelt de training in op die praktijksituaties die voor de deelnemer op dat moment nog niet naar wens verlopen, in contact met bijv. artsen, patiënten, ondergeschikten of in de contacten onderling in het team. De theorie wordt hieraan gekoppeld.

ERVARING

GEDRAGS- EN COMMUNICATIE TRAINER IN DE ZORG EN EIGENAAR TOPEVENT TRAINING COACHING EN SCHOLING IN DE ZORG, TE MAASTRICHT (1998-HEDEN) 

Vanaf 1998 tot heden directeur-eigenaar van TopEvent Training Coaching en Scholing in de Zorgs. TopEvent is een onafhankelijk bureau dat zich bezig houdt met ontwikkeling, organisatie en accreditatie van onder andere trainingen en nascholingen in de gezondheidszorg.

MAASTRICHT UNIVERSITY: DOCENT/TRAINER & COORDINATOR COMMUNICATIE- EN REFLECTIEONDERWIJS (CORE) (2015-HEDEN)

Het CORE- onderwijs bestaat uit training in consultvoering, nabespreking van contacten met simulatiepatiënten, attitude- en intervisie onderwijs. Als corecoordinator ben je verantwoordelijk voor inhoud, planning, organisatie, uitvoering, toetsing en evaluatie van het CORE-onderwijs aan studenten geneeskunde. Daarnaast ontwikkel je de inhoud van het CORE-programma in overleg met de diverse planningsgroepen (regulier, ITM & AKO).

TRAINEN VAN TRIAGISTEN/DOKTERSASSISTENTEN IN HET DOEN VAN ZELFZORGADVIESGESPREKKEN HOZL (2022- HEDEN)

Als triagist/doktersassistent(e) voer je veel telefoongesprekken met patiënten. Nadat je de hulpvraag van de patiënt boven tafel hebt gekregen, eindigen een aantal van deze gesprekken met een (zelfzorg) advies aan de patiënt. Wat doet de patiënt met dit advies? Begrijpt de patiënt het advies wel goed genoeg? En als een patiënt ‘ja ja’ zegt, bedoelt deze dan ook echt ‘ja’?

Hoe zorg je ervoor dat patiënten de zorg krijgen die aansluit bij hun wensen en behoeften? Hoe kun je patiënten stimuleren om meer de regie te nemen? Hoe kun je patienten stimuleren om meer zelfredzaam te zijn? Hoe breng je een (zelfredzaam) advies op de juiste manier?  Welke hulpmiddelen kun je hiervoor inzetten om het de patienten makkelijker te maken om je advies op te volgen?

In deze training van 2 dagdelen (met voorbereidingsopdracht en huiswerkopdracht) gaan we actief aan de slag met deze materie.

MAASTRICHT UNIVERSITY: INTERVISIECOACH COASSISTENTEN
(2018-HEDEN)

Aan de hand van concrete ervaringen van de studenten Geneeskunde in de masterfase, sta je samen stil bij deze ervaringen en stimuleer de studenten om  inzicht te krijgen in het eigen denken en handelen met betrekking tot problemen die zich voordoen. Het doel van intervisie is om door zelfreflectie te komen tot een aantal gedragsalternatieven om beter te kunnen handelen in toekomstige situaties.

MAASTRICHT UNIVERSITY: VAARDIGHEIDSDOCENT  FACULTEIT GENEESKUNDE (2015-HEDEN)

Studenten Geneeskunde worden vanaf het begin van hun studie vertrouwd gemaakt met het voeren van een consult en de daarvoor benodigde communicatie en medisch-technische vaardigheden, zoals het afnemen van een anamnese, het kunnen verrichten van geïndiceerd lichamelijk onderzoek, het kunnen opstellen van differentiaal anamnese, het mondeling en schriftelijk kunnen rapporteren over een consult, het bewust zijn van eigen professionele attitudes, en inzicht in en ervaring hebben met de structuur van de gezondheidszorg. Dit gebeurt via het voeren van echte consulten met (simulatie)patiënten, die vervolgens worden nabesproken met de vaardigheidstrainer/docent. Als docent train ik studenten geneeskunde in het voeren van deze consulten.

MAASTRICHT UNIVERSITY: MENTOR/COACH (2016-HEDEN)

De mentor vervult gedurende de hele bachelor de rol van coach voor de student geneeskunde. In het begin is de begeleiding vooral gericht op de overgang naar een nieuwe leer- en leefsituatie. In het vervolg van het traject komen ook de toenemende zelfsturing van het leren en de competentie-ontwikkeling van de student aan bod. Hiermee wordt gestreefd naar het ontwikkelen van de voor de beroepsuitoefening noodzakelijke reflectieve houding en motivatie tot ‘levenslang leren’ en beogen we aan te sluiten op het portfolio-gestuurd leren in de masterfase en de vervolgopleidingen

TRAINEN HUISARTSEN IN HUISARTSENPRAKTIJKEN (2009-HEDEN)

Na het afronden van de opleiding tot gedragstrainer en coach, begeleid en train ik huisartsen, praktijkondersteuners en assistentes en andere medewerkers in groepspraktijken in diverse competenties, onder meer in het beter met elkaar samenwerken, bedrijfsvoering, leidinggeven en bejegening. Daarnaast train ik huisartsen in het doen van functioneringsgesprekken en het aansturen van teams.

DOCENT LEERGANG DE PRAKTIJKMANAGER (2013-HEDEN)

Deze opleiding is in eigen beheer ontwikkeld en wordt in 2015 voor de 3e keer gegeven. In deze scholing/training wordt de aandacht gelegd op het verder professionaliseren van de werkzaamheden van de praktijkmanager in de huisartsen- of tandartsenpraktijk. Onderwerpen die aan bod komen zijn op het vlak van bedrijfskunde/organisatie, persoonlijkheid, leidinggeven, en het doorvoeren van veranderprocessen. De scholing wordt afgesloten met een zelf ontwikkeld verbeterplan voor de (eigen) praktijk.

TEAM COACH (2010-HEDEN)

Het coachen van huisartsen en tandartsen in het leidinggeven en aansturen van medewerkers, als ook in het uitzetten van missie en visie voor een praktijk.

INDIVIDUELE COMMUNICATIE TRAINING NA MEDISCH INCIDENT (2010-HEDEN)

Elke arts maakt wel eens een fout, krijgt een klacht of is betrokken bij een incident of calamiteit. Het is inherent aan het vak, geneeskunde is mensenwerk. De laatste jaren is steeds meer nadruk komen te liggen op hoe daarmee om te gaan. Niet verzwijgen, maar bespreekbaar maken. Maar hoe?
Het uitgangspunt van deze training is dat álle gedrag en alle communicatievaardigheden door iedereen te leren is. De trainer, traint een arts individueel, zo snel mogelijk na een medisch incident.

SUPERVISOR (2012-HEDEN)

Begeleiden en coachen van  artsen of andere zorgverleners met het reflecteren op het professioneel handelen op basis van ingebrachte casuïstiek. .

PROJECTLEIDER VAN HET PROJECT ‘ZELFMANAGEMENT VOOR PATIENTEN, NADER BEKEKEN’ HUIS VOOR DE ZORG I.S.M. MEDITTA (2012-2013) PROJECT AFGEROND

Door middel van gespreksgroepen werd er een beeld gevormd van wat zelfmanagement betekent voor de chronische patiënt. De volgende vraag staat daarin centraal: “hoe kan ik het zelfmanagement ter hand nemen van mijn gezondheid?” De groepsgesprekken werden uitgevoerd volgens de principes van de Thema Gecentreerde Interactie (TGI). Per groep was er een deskundige aanwezig die gespecialiseerd was in de TGI methode zodat er voldoende expertise en begeleiding aanwezig was om deelnemers te ondersteunen. Door de maandelijkse bijeenkomsten raakte de groep deelnemers vertrouwd met elkaar. De groepen kregen met opzet een bijzondere samenstelling, in die zin dat juist niet alleen mensen met een chronische ziekten bij el kaar werden gebracht, maar ook partners, hulpverleners, ziektekostenverzekeraars, praktijkondersteuners, huisartsen, mensen van Huis voor de Zorg en vrijwilligers.

HET ONTWIKKELEN EN GEVEN VAN EEN COMMUNICATIELEERGANG VOOR DE DOKTERSASSISTENT  (HEDEN)

Onderwerpen van deze leergang zijn: communicatieprocessen, assertiviteit, feedback geven, bejegening, samenwerking met de huisarts, omgaan met kritiek en omgaan met lastige patiënten.

 HET GEVEN VAN ONDERSTAANDE TRAININGEN/WORKSHOPS ALS COMMUNICATIE- EN GEDRAGSTRAINER/COACH (2010-HEDEN) IN DE ZORG AAN ARTSEN MEDICI/ VERPLEEGKUNDIGEN/ASSISTENTEN

Agressie in de gezondheidszorg, Assertiviteit, Bejegening, Beter samenwerken in gezondheidscentra, Communicatie leergang, Communiceren in maatschappen in de zorg, Efficiënt vergaderen, Feedback geven, Functioneringsgesprekken, Gespreksvaardigheden, Intervisie begeleiding, Leergang Mobiliseren en Professionaliseren wijkgericht werken door vrijwilligers, Leergang Vergroten weerbaarheid Mantelzorger en draagkracht informele zorg, Leidinggeven, Managementvaardigheden, Missie visie trajecten in de zorg, Omgaan met veeleisende patiënten, Ondernemersvaardigheden, Presentatievaardigheden, Sociale vaardigheden, Teamcoaching, Timemanagement, Zeggenschap (Empowerment)

DOCENT AAN COACHOPLEIDING BELGIE (B) (2012- 2020)

Doceren en begeleiden en coachen van een groep studenten van een coachopleiding van 32 dagdelen. Beoordelen van sociale vaardigheden en leidinggevende capaciteiten van studenten, door inhoudelijke toetsing en gedragsmatige toetsing en beoordeling op grond van reflectie.

Docent sociale vaardigheden en assertiviteit, Docent leidinggeven en management, Docent coachingsvaardigheden, Docent teamcoaching

 HET ONTWIKKELEN EN GEVEN VAN AGRESSIETRAININGEN VOOR DE DIENSTAPOTHEKEN IN MIDDEN- EN NOORD-LIMBURG 

Bejegening in de zorg of te wel respectvol omgaan met patiënten. Hoe gaan we met elkaar om in de gezondheidszorg? Hoe sta je als zorgverlener hierin? In dit onderdeel wordt stilgestaan bij hun eigen houding in de omgang met mensen die aan hun zorg zijn toevertrouwd. Met hun reacties mogen de mensen het in de zorg doen, of ze willen of niet. Hoe kom je over? Wat zijn je sterke en zwakke punten. Wat zijn jouw valkuilen? En hoe kun je deze verbeteren?

Hoe kun je omgaan met agressieve en ongeduldige patiënten aan de telefoon en aan de balie? Soms voel je je geïntimideerd of bedreigd en je grenzen worden overschreden. Helaas is de kans groot dat die ander met jouw eerste, natuurlijke reactie nog kwader wordt. In deze training wordt er veel gewerkt met rollenspellen. Hierin wordt er samengewerkt met trainingsacteurs.

BEGELEIDEN EIGEN VERWORVEN COMPETENTIES (EVC) EN INVENTARISATIE MEDISCH INHOUDELIJK SCHOLINGS- EN TRAININGS-BEHOEFTEN PROJECT IN OPDRACHT VAN PROVINCIE LIMBURG (2012-2015)

De Provincie Limburg en de LLTB hebben naar aanleiding van een motie van Provinciale Staten een vierjarig project ontwikkeld waarmee een passend pakket aan maatregelen beschikbaar komt voor de professionalisering en kwaliteitsverbetering van de sector Landbouw en Zorg in Limburg. De maatregelen worden voor een belangrijk deel tijdelijk gefinancierd door de Provincie Limburg. Mijn taak hierin is, de medische technische scholingsbehoefte te inventariseren van de medewerkers werkzaam in de zorgboerderijen. Vanuit deze behoeftepeiling worden deskundigheids-bevorderende activiteiten ontwikkeld, waarmee de verpleegkundige en verzorgende bekwaamd en bevoegd worden. De deelnemers hebben het traject afgesloten met een diploma Verzorgende IG.

RELEVANTE OPLEIDINGEN

POST-GRADUAAT RELATIE- EN COMMUNICATIEWETENSCHAPPEN:
UNIVERSITEIT HASSELT (B)  (2015-2016)20 ECTS

Dit postgraduaat brengt, academische inzichten op het vlak van communicatie, organisatiekunde, team functioneren, zelfmanagement, levenskwaliteit, diversiteitsmanagement, empowerment, integratie. Afgestudeerd in februari 2016, met onderscheiding.

LEAN
Yellow Belt. 2019

FILOSOFIE EN PRAKTIJK VAN BURGERSCHAP EN PARTICIPATIE IN
GEZONDHEID EN ZORG (2014)

Deze tweedaagse masterclass richtte zich op de recente ontwikkelingen op het gebied van burgerschap en participatie in de gezondheidszorg. De opkomst van burgerschap en participatie, de betekenis van deze concepten, de veranderende verwachtingen ten aanzien van de overheid, en de verschillende manieren waarop overheden daar op kunnen reageren.

OPLEIDING GROEPSDYNAMIEK (2012)

Onderwerpen die aan bod kwamen: Groepsontwikkelingsfasen, Structuur, motivatie en interactie, Training versus coaching, Autoriteit opbouwen, Weerstand herkennen en voorkomen, Zwaar verzet in de groep, Niveaus van verzet (procedure, context, interactie en gevoel), Omgaan met te veel lading, Overdracht en tegenoverdracht,Het zwarte schaap in de groep, De informele leider, interventies bij groepen

OPLEIDING TOT GEDRAGSTRAINER: POST REGISTER OPLEIDING TOT COMMUNICATIETRAINER – SCHOOL VOOR TRAINING
(KARIN DE GALAN) (2009-2010)

Na afloop van deze opleiding heb je alle vaardigheden die een gedragstrainer nodig heeft. Je kunt scholingsprogramma’s ontwerpen, communicatiemodellen toepassen, deelnemers vaardigheden bijbrengen, deelnemers motiveren om te leren, groepsprocessen begeleiden en werken vanuit een professionele houding.

COACH OPLEIDING – SCHOUTEN EN NELISSEN (2009)

Compacte training die zich richt op een resultaatgerichte groei van medewerkers bij diverse vraagstukken. De essentie van het coachen is het opbouwen van het bewustzijn om eigen passende antwoorden te vinden op situaties door de gecoachte. Het leren maken van contact, krachtige vragen stellen, echt en diepgaand kunnen luisteren en op een juiste manier doorvragen zijn hierin de sleutelwoorden van deze opleiding.

MANAGEMENT DEVELOPMENT COURSE DE BAAK (2005-2006)
NIMA-A (1993) EN NIMA-B (1994)


GEZONDHEIDSWETENSCHAPPEN MAASTRICHT UNIVERSITY (1986-1990)